TVCN_HeaderImage-sm
“Tìm V Chân Nguyên” là tích tp ni lòng khao khát quay v quê thc ca tâm linh qua bước chân dt dào xúc đng ca người hành hương Pht Tích. V li đó, vén tay phi lp bi thi gian, tìm li chút hương xưa. Chút hương tng là rng hương k diu vây quanh cuc đi thanh cao đp đ ca đng đo sư li lc nhân thiên. V li đó, đ thy đng sau nhng đt đá vô tri đã tng tri biến thiên, nhng rng cây, bi hoa, lung cđã nát nhàu thiên c, nhng vết tích tượng tháp đã hoang tàn, rêu phong…sng li gia tâm mình cnh cũ người xưa. V li đó đ sau cùng, cho lòng n mt mt ni nim: đó-đây chưa tng ngăn cách, xưa-sau chưa tng đt đon, k-sau-người-trước đã tng là quyến thuc chưa tng chia lìa, cho tan mt nim đau l sinh vào thi không có Pht.
 
Li gii thiu -
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
(Huyn Không, thi sĩ)
Trích trong sách “Tìm V Chân Nguyên”
ca TT Thích Đăng Pháp