TVCN_HeaderImage-sm

Tìm Hiểu Phước Bố Thí

| 08-07-2013 |

TÌM HIỂU
PHƯỚC BỐ THÍ
Dhammarakkhita Bhikkhu
(Tỳ khưu Hộ Pháp)

MỤC LỤC
 
 
LỜI NÓI ÐẦU
 
1. Phước thiện
2. Phước thiện bố thí
3. Những nhân vật xuất sắc về hạnh bố thí
4. Những tích bố thí
5. Phước bố thí cho quả kiếp hiện tại
6. Bố thí và Hồi hướng
7. Bố thí - Phát nguyện
8. Bố thí - kết quả
9. Bố thí mong cầu siêu tam giới
10. Nghiệp lực
11. Bố thí - Bố thí ba la mật

Ðoạn kết