ข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา 55 ข้อ | ครูพละ พาติว | ความ หมาย ของ พลศึกษา

ข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา 55 ข้อ | ครูพละ พาติว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิชาเอกพลศึกษา
ครูพละพาติว
ครูพละ
ครูผู้ช่วยพลศึกษา
แนวข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา

See also  เทพธิดาผ้าซิ่น | ธิดาผ้าซิ่น ย้อนหลัง

ข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา 55 ข้อ | ครูพละ พาติว

นโยบายการศึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ [ครูพละ พาติว]


นโยบายการศึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ [ครูพละ พาติว]

พลศึกษา ม.3 เรื่อง ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล


พลศึกษา ม.3 เรื่อง ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล

วิชาพลศึกษา ป.4 เรื่อง กีฬาแชร์บอล


วิชาพลศึกษา ป.4 เรื่อง กีฬาแชร์บอล

หลักการและปรัชญาทางพลศึกษา


หลักการทางพลศึกษา
หลักการพลศึกษา คือ ความคิดรวบยอดต่างๆ ทางพลศึกษาซึ่งอาจจะได้จากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา หรือเป็นหลักการที่ได้จากความคิดรวบยอดที่เกิดจากแนวคิดหรือหลักการทางปรัชญา เช่น จากประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความหยั่งเห็น ในเรื่องต่างๆ รวมกัน ดังนั้น ค่านิยม หลักการ และปรัชญาการพลศึกษาที่ได้ผ่านการกลั่นกรองเป็นทฤษฎีและเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพพลศึกษาจนสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการรู้ได้นั้น มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยให้นักเรียนหรือบุคคลมีพัฒนาการในด้านต่างๆ (5Q)
ความเป็นมาของปรัชญาทางพลศึกษา (ย่อ)
ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ที่ต้องการความต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้น ที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว (เหมือนจีนสมัยโบราณที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และชาวกรีกโบราณที่ศึกษา ด้านการพลศึกษา ดนตรี และไวยากรณ์) จนพิสูจน์ได้ว่าวิชาพลศึกษาสามารถพัฒนาได้มากกว่าด้านร่างกาย (5Q)
ปรัชญาทางพลศึกษา
ปรัชญาพลศึกษา หมายถึง ค่านิยม หลักการ วิธีการและทฤษฎีต่างๆ ทางการพลศึกษาที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ การทดลอง การพิสูจน์และการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยเหตุผลอย่างละเอียดเป็นอย่างดีและถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของวิชาชีพพลศึกษาแล้วว่า สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดและดำเนินการ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ปรัชญาการพลศึกษา จึงถือว่าเป็นปรัชญาประยุกต์สาขาหนึ่ง เพราะว่าเป็นปรัชญาที่เริ่มมาจากความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลศึกษา ตลอดจนความพยายามที่จะนำแนวคิดทางปรัชญามาวิเคราะห์ความรู้ต่างๆ ทางพลศึกษาให้มีความหมายและมีความเข้าใจในคุณค่าของการพลศึกษาให้มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนรู้และเข้าใจในหลักการและปรัชญาการพลศึกษา
1. ช่วยให้ครูพลศึกษาได้ทราบถึงทิศทางและแนวทางของการพลศึกษาได้โดยถูกต้องและชัดเจน (เพื่ออะไร เพราะอะไร ทำไม)
2. ช่วยให้ครูพลศึกษาสามารถกำหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านพลศึกษาได้โดยถูกต้องและเป็นผลดีอย่างแท้จริง (เลือกกิจกรรม วิธีการสอน และการวัดผลสอดคล้องกับหลักการและปรัชญาการพลศึกษา)
3. ช่วยให้การจัดและการดำเนินการต่างๆ ทางพลศึกษาในทุกขั้นตอนเป็นไปโดยถูกต้อง (5 ขั้น)
4. ช่วยให้ครูพลศึกษามีความเข้าใจกัน (ทำงานเป็นทีม)
5. ช่วยให้มีการจัดและการดำเนินการทางพลศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนตามหลักการและปรัชญาการพลศึกษา (โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน)
6. ช่วยให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน (5Q)
7. ช่วยให้ครูพลศึกษาได้ทราบขอบข่ายและลักษณะวิชาพลศึกษาที่แท้จริง (สื่อและสถานที่)
8. ช่วยให้ครูพลศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของวิชาพลศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
9. ช่วยให้ครูพลศึกษาสามารถจัดการและการดำเนินการทางพลศึกษาในโรงเรียนสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนและปรัชญาการศึกษาของชาติ
10. ช่วยให้ครูพลศึกษาสามารถทำการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญและคุณค่าของวิชาพลศึกษาแก่ทุกคนอย่างชัดเจน (PR)

See also  การวางแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING | กระบวนการ จัดการ เชิง กลยุทธ์
See also  Giấc Mơ Trưa | Thùy Chi | Lyrics MV | giac mo de | Thông tin giải mã giấc mơ mới nhất

หลักการและปรัชญาทางพลศึกษา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment