งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยนายปราสาท จุลพวก | การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน วิทยานิพนธ์

งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยนายปราสาท จุลพวก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยนายปราสาท  จุลพวก

เทคนิค Word สำหรับงานเอกสารวิชาการ และการวิจัย


การสร้างสารบัญอัตโนมัติ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ และบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิงอัตโนมัติ

เทคนิค Word สำหรับงานเอกสารวิชาการ และการวิจัย

การอบรม เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ


การอบรม เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและแนวทางในการปฏิบัติ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องจุฑาทิพย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ออนไลน์ผ่าน Google Meet
Chapters
00:00:00 เริ่มต้นการอบรม
00:02:39 แนวคิด หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ
00:43:03 คำถามวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
00:51:53 ปรัชญาพื้นฐานของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 สำนักหลัก
01:14:37 หลักการ แนวคิดพื้นฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
01:52:52 ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
02:02:28 การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis)
02:26:52 บันได 8 ขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
02:36:35 การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งตามลักษณะการดำเนินการวิจัย
02:39:07 รูปแบบการทำวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ
02:42:54 การวิจัยคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา
03:50:30 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี
04:14:16 องค์ประกอบและขั้นตอนในการวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ
04:29:50 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
05:43:34 การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ
06:02:29 เกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ
06:31:33 กระบวนทัศน์ของวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
06:46:15 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
06:47:02 วิธีการเก็บข้อมูล การสังเกตการณ์
07:10:19 วิธีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
07:27:15 วิธีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
07:45:55 วิธีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructure Interview)
07:55:17 วิธีการเก็บข้อมูล การสนทนากลุ่ม
08:11:48 วิธีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)
08:13:38 เทคนิคการพัฒนาแนวทางการสัมภาษณ์
08:20:55 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
08:38:06 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
08:46:36 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
10:02:30 การเขียนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

READ  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ วิชาสังคมศึกษา ป.5 | ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
READ  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับภาษา ป 6 | ตัวอย่าง ภาษา แบบแผน

การอบรม เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวข้อสอบวิจัยทางการศึกษา ชุดที่ 1


แนวข้อสอบวิจัยทางการศึกษา ชุดที่ 1

[Research] EP.4 บทที่ 2 การเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่2 ทบทวนวรรณกรรม literature review hypothesis


ทบทวนวรรณกรรม คืออะไร? ชื่อเหมือนนิยายเลย มาดูเทคนิคในการเขียนทบทวนวรรณกรรม, กรอบความคิดวิจัย, literature review แบบเข้าใจง่ายๆ ตบท้ายด้วยการสร้างสมมติฐาน เริ่มเขียนได้ทันที
ต้องขอขอบพระคุณงานวิจัยของท่านอาจารย์ สุรชัย ทุหมัด และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบายในคลิปนี้ครับ
https://www.tcithaijo.org/index.php/jica/article/view/129944/97605
อ้างอิง: ทุหมัด ส., \u0026 เจษฎาลักษณ์ ว. (2018). STRESS AND ITS AFFECT ON THE EMPLOYEES’ PERFORMANCE IN AN INSTITUTION FOCUSED ON THE CULTURAL ARTS OF A STATERUN UNIVERSITY. Institute of Culture and Arts Journal, 19(2), 151165.

READ  031 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย กศน อำเภอพาน จ เชียงราย | ตัวอย่างหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

ฝากติดตาม คอมเมนท์ ไลค์ แชร์ สับตะไคร้ เป็นกำลังให้ผู้จัดทำด้วยนะคร้าบ
อยากพูดคุยและติดตามต่อได้ที่
Facebook page: Is that nerd
Facebook group Is that nerd
Youtube: Is that nerd
วิจัยบท2 ทบทวนวรรณกรรม สมมติฐาน hypothesis วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก

[Research] EP.4 บทที่ 2 การเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่2 ทบทวนวรรณกรรม literature review hypothesis

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Viết một bình luận