พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน | กฎหมาย คุ้มครอง แรงงาน หมาย ถึง

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บรรยายเรื่อง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพรบ.คุ้มครองแรงงาน
ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชาติ และนานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ผู้บรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ์
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน

มสธ. 41404 กฎหมายแรงงาน /ตลับเทป


สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
41404 กฎหมายแรงงาน
(Labour Law)
หน่วยที่ 1. วิวัฒนาการ แนวคิด และหลักการการใช้กฎหมายแรงงาน
หน่วยที่ 2. การคุ้มครองการใช้แรงงาน
หน่วยที่ 3. ค่าตอบแทนในการทำงาน
หน่วยที 4. สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
หน่วยที่ 5. การเลิกจ้างและค่าชดเชย
หน่วยที่ 6. กฎหมายเงินทดแทน
หน่วยที่ 7. ประกันสังคม
หน่วยที่ 8. องค์การทางแรงงาน
หน่วยที่ 9. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หน่วยที่ 10. การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาทแรงงาน
หน่วยที่ 11. การปิดงานและการนัดหยุดงาน
หน่วยที่ 12. การกระทำอันไม่เป็นธรรม
หน่วยที 13. กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
หน่วยที่ 14. การจัดตั้งและการดำเนินงานศาลแรงงาน
หน่วยที 15. วิธีพิจารณาคดีแรงงาน

READ  ครูห่วง นักเรียนฮิตใช้แอปฯ ทำการบ้านแทน เฉลยคำตอบตรงเป๊ะ | แอพ เฉลยการบ้าน

มสธ. 41404 กฎหมายแรงงาน /ตลับเทป

เพลง สสค.บุรีรัมย์ 「Official MV」


เพลง สสค.บุรีรัมย์
ขับร้อง : นายบัญชา หาญประเทศ (ครูน้อย)
คำร้อง : นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ และนายวรวิทย์ สาโทรัตน์
ทำนอง/เรียบเรียง : นายฐิติพงศ์ อ่อนละมูล (JAMEROCK)
Mix Master : นายฐิติพงศ์ อ่อนละมูล (JAMEROCK)
ถ่ายทำ/ตัดต่อ : นายฐิติพงศ์ อ่อนละมูล (JAMEROCK)

READ  ทำห้องนอนด้วยงบประหยัด (งบหลักพัน!! ) ติดฝ้าซ่อนไฟ ปูกระเบื้องยาง ทำเองได้ไม่ต้องง้อช่าง | แบบ ห้องเรียน

เนื้อร้อง :
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
คือหน่วยงานราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ยึดมั่นอุดมการณ์ แห่งความเป็นธรรม
พี่น้องทุกคนจงจำ ชื่อย่อเรานั้น สสค.บุรีรัมย์
ภารกิจมากมายหน้าที่ สรรสร้างความดีสู่สังคมไทย
ทำงานสุจริตโปร่งใส
เคียงข้างประชาชนไทย ขวัญใจชาวแรงงาน
ทำงานคุ้มครองแรงงานด้วยใจ ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
ดำเนินการตามหลักกฎหมาย แก้ไขปัญหาหลากหลาย ด้วยแรงงานสัมพันธ์
เจรจากันตามหลักสุจริตใจ ทำงานด้วยใจ คือ สสค.บุรีรัมย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชวนนายจ้างเพิ่มสิทธิ สวัสดิการแรงงาน
ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ห่วงใยพี่น้องแรงงาน
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยกระดับการทำงาน บูรณาการ Safety Thailand
พัฒนามาตรฐานแรงงานไทย ก้าวหน้าอย่างมั่นใจ ก้าวไกลสู่สากล
ทำงานเพื่อประชาชน เพราะเราคือคนของ กสร.
หากท่านต้องการประสานติดต่อ มาฟังกันเลยหนอ ว่าสสค.อยู่ที่ใด
สถานที่ตั้งโปรดทราบเอาไว้ เราอยู่ใกล้ ๆ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
คือหน่วยงานราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ซ้ำ 3รอบ)

ขอขอบคุณ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
บริษัท มินวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท บ้านบุญศิริ จำกัด
บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด
Amari Buriram United Hotel
อำนวยการผลิต
นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

READ  57-เลขทดลองออกสลาก1/12//64 หวยปริศนา QR codeงวดนี้1ธ.ค.64 | ฝันว่าถูกหวย2ตัว

ปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านแรงงาน
โทรศัพท์ : 0 4461 1462, 0 4461 8762
Facebook : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เพจ Facebook : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
มาแรง สสค.บุรีรัมย์

เพลง สสค.บุรีรัมย์ 「Official MV」

วิชา กฏหมายแรงงานเบื้องต้น เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 และ ประกันสังคม


วิชา กฏหมายแรงงานเบื้องต้น เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 และ ประกันสังคม ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนฺ

วิชา กฏหมายแรงงานเบื้องต้น เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 และ ประกันสังคม

สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน


อ้างอิงตามความในกฎกระทรวงวาด้วยการจ ัดสวัสดิ ิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว

สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Viết một bình luận