สื่อการสอนการจัดรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น | มัคคุเทศก์ อิสระ ไกด์ นำเที่ยว

สื่อการสอนการจัดรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือแจ้งผู้รับชมวีดีทัศน์นี้ เพื่อเป็นสื่อการสอน ตอบแบบสอบถามในลิ้งค์นี้ด้วย https://forms.gle/7LQZiG81yaXeD5SKA จักขอบพระคุณยิ่ง
ครูผู้สอน
คุณครูวิภาวรรณ แสงขาว
คุณครูสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
คุณครูรัตติพร สมบูรณ์
คุณครูกษิรา นุ้ยพุ่ม
คุณครูพัชราพรรณ ด้วงชาย
ครูครูอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
คุณครูอรวิภา เรืองแก้ว

สื่อการสอนการจัดรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

หนังสั้นปัจฉิมนิเทศ เตรียมอุดมศึกษา ต.อ. 79


“พระจันทร์มันสวยมาตั้งนานแล้วแหละ”
หนังสั้นปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Congrats นะ พี่ ๆ ต.อ. 79 😉
29.03.2019

See also  ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | โรงเรียน วัด ท่า เกวียน

หนังสั้นปัจฉิมนิเทศ เตรียมอุดมศึกษา ต.อ. 79

ต่ออายุบัตรไกด์ออนไลน์​ ต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์​ | วิถีไกด์ EP.1 | The​ Bloo​ Sky


The Bloo Sky | EP.1 ตอนวิถีไกด์ | ต่ออายุบัตรไกด์ วิธีการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
วิธีการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ยื่นผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email))
1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก. 10)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (บัตรเดิม) และสำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรสูญหายยื่นหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
6. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับจริง (กรณีใบอนุญาตฯ สูญหายยื่นหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
7. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วันซึ่งรับรองว่าผู้ขอบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว (หน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ไม่สวมแว่นตา สีผมธรรมชาติ ไม่ใส่เครื่องประดับ และต่างหู)
9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จำนวน 200 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2141 3283
www.dot.go.th
กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
ดูคลิปอื่นๆ ของ The Bloo Sky : https://www.youtube.com/channel/UCEjs8SAjDNW_aUb6vPLJ

See also  ตัวอย่าง เซาะแอ่ว ep.01 วัดเล่งเน่ยยี่2 (วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์) | วัด เล่ ง เน่ ย ยี่ 2 pantip

The Bloo Sky Chanal ช่องเล็กๆ ที่อยากท่องเที่ยวและแชร์ประสบการณ์ดีๆ ภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ใบนี้
\”เพราะใต้ท้องฟ้า ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายที่เรายังไม่รู้\”
อย่าลืมกดปุ่มสับตะไคร้ให้กันด้วยนะคะ =^^=

ต่ออายุบัตรไกด์ออนไลน์​ ต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์​ | วิถีไกด์ EP.1 | The​ Bloo​ Sky

อยากเป็นไกด์ มัคคุเทศก์ ต้องทำอย่างไรบ้าง เรียนที่ไหน อบรมที่ไหน | วิถีไกด์ EP.2 | The Bloo Sky


อยากเป็นไกด์ มัคคุเทศก์ ต้องทำอย่างไรบ้าง เรียนที่ไหน อบรมที่ไหน ต้องดู! | EP.2 วิถีไกด์ | The Bloo Sky
หากเราแน่ใจแล้วว่ามีความฝันอยากทำอาชีพมัคคุเทศก์
ให้เริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองว่า มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ต้องมีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
4. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (2) แห่ง พรบ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อ
เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เคยถูกเพิกถอนในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้นกำหนด 5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอใบรับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
6.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก
8. มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/จีน) อยู่ในระดับดี
9. หากมีความสามารถทางด้านภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน มลายูกลาง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
10. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศขอให้เทียบวุฒิการศึกษาให้แล้วเสร็จ
เมื่อคิดว่าตัวเองผ่านคุณสมบัติของการเป็นมัคคุเทศก์แล้วก็เริ่มต้นเรียน หรืออบรมได้เลย
สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบ ม.3 ให้เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในสถาบันที่เปิดสอน เช่น วิทยาลัย
สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. ให้เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในสถาบันที่เปิดสอน เช่น วิทยาลัย
สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบ ปวส. แล้ว ให้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีให้เลือก 2 ทางคือเรียนต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

See also  ราคาเหรียญGLM ปีหน้า พื้นฐานวิเคราะห์ น่าลงทุนไหม คืออะไร | วิเคราะห์คือ

สำหรับพี่ๆ ที่ต้องการอบรมเป็นมัคคุเทศก์
ให้คอยฟังข่าวสารว่าสถาบันไหนมีการเปิดอบรมมัคคุเทศก์ ที่ตรงกับความต้องการของเรา เช่นสถาบันใกล้บ้าน หรือสีบัตรไกด์ที่ต้องการ
ส่วนเรื่องข้อมูลบลูได้ไปหาข้อมูลในกระทู้พันทิป มาเล่าให้ฟังคร่าวๆ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมสามารถกดดูได้ที่ลิ้งค์ :

ขอเป็นกำลังใจให้ ทุกคนที่กำลัง มีความฝันอยากเป็นมัคคุเทศก์ แล้วหวังว่าเราคงจะได้ทำงานร่วมกันสักทริปนะคะ ^^

The Bloo Sky ช่องเล็กๆ ที่อยากท่องเที่ยวและแชร์ประสบการณ์ดีๆ ภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ใบนี้
\”เพราะใต้ท้องฟ้า ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายที่เรายังไม่รู้\”
อย่าลืมกดปุ่มสับตะไคร้ให้กันด้วยนะคะ =^^=

อยากเป็นไกด์ มัคคุเทศก์ ต้องทำอย่างไรบ้าง เรียนที่ไหน อบรมที่ไหน | วิถีไกด์ EP.2 | The Bloo Sky

รายการเที่ยวกรุงกับไกด์โบราณ – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม B1


รายการเที่ยวกรุงกับไกด์โบราณ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม B1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment