หลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน นักลงทุน นายหน้า นักประเมิน | สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน

หลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน นักลงทุน นายหน้า นักประเมิน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

http://www.prospec.co.th/

หลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน นักลงทุน นายหน้า นักประเมิน

ธนารักษ์เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ 1 ปี จากเดิมปี 63 เป็นปี 64


กรมธนารักษ์ประกาศเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 1 ปี เป็นประกาศใช้วันที่ 1 ม.ค.64 จากเดิมวันที่ 1 ม.ค.63 หรือประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ทุก 4 ปี

เพราะต้องเสนอราคาที่ดินใหม่ให้กับคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ตาม พ.ร.บ.ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เดือน พ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม การคงราคาประเมินเดิมไว้ 1 ปี โดยใช้ราคาประเมินรอบปี 4962 จะลดภาระของประชาชนจากภาระถือครองที่ดิน และทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น เพราะในปี 63 กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลบังคับใช้ ถ้าต้องใช้ราคาประเมินใหม่มาคำนวณภาษี ประชาชนอาจถูกเก็บภาษีจากราคาประเมินใหม่ และมีภาระภาษีที่จะเสียเพิ่มขึ้น

See also  เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหิน ตอนที่ 2 - วิทยาศาสตร์ ป.6 | รูป หิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://morningnews.bectero.com/economy/15Oct2019/153321
เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 15 ต.ค.2562
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3

ธนารักษ์เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ 1 ปี จากเดิมปี 63 เป็นปี 64

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์


วีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

scoop UTK 9 ตอน ประเมินราคาทรัพย์สิน เส้นทางอาชีพที่บริหารด้วยคุณธรรมจริยธรรม


scoop UTK 9 ตอน ประเมินราคาทรัพย์สิน   เส้นทางอาชีพที่บริหารด้วยคุณธรรมจริยธรรม

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนด ประเมินราคาที่ดินใหม่


ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนด ประเมินราคาที่ดินใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง การกําหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทําบัญชีราคาประเมิน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินพ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
\”ข้อมูลราคาตลาด\” หมายความว่า ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินที่เกิดขึ้นตามปกติในท้องตลาด โดยเป็นข้อมูลที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นตามกิจกรรมที่ปรากฏตามสภาวะตลาด เพื่อนํามาใช้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบราคาประเมินที่ดิน เช่น ข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน ข้อมูลราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย ข้อมูลเสนอขาย ข้อมูลสอบทาน ข้อมูลค่าเช่า
\”วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด\” หมายความว่า วิธีการประเมินราคาที่ดิน โดยนําข้อมูล ราคาตลาดของที่ดินในบริเวณใกล้เคียงมาเปรียบเทียบกัน หรือใช้ข้อมูลตัวแทนของที่ดินเป็นข้อมูล ราคาตลาด และอาจนําปัจจัยที่สําคัญต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินมาวิเคราะห์เพื่อกําหนด ราคาประเมินที่ดินนั้น
\”วิธีรายได้\” หมายความว่า วิธีการประเมินราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างรายได้ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษนั้น แปลงมาเป็นมูลค่า โดยใช้วิธีคิดผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization Method) ซึ่งเป็น การประมาณการจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือวิธีคํานวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึ่งเป็นการประมาณการรายได้สุทธิจากทรัพย์สินในอนาคต ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน และคิดลดกลับเป็นมูลค่าปัจจุบัน
\”วิธีต้นทุน\” หมายความว่า วิธีการประเมินราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ โดยพิจารณาจากผลรวมของมูลค่าที่ดินและมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษซึ่งหักค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้างแล้ว โดยการประเมินราคาที่ดินให้ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และการประเมินราคา
สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษอาจใช้วิธีการเปรียบเทียบจากอาคารลักษณะเดียวกัน (Comparative Unit Method) วิธีคิดต้นทุนแบบแยกส่วน (Unit in Place Method) หรือวิธีการถอดปริมาณงาน ก่อสร้าง (Quantity Survey Method)
\”หน่วยที่ดิน\” หมายความว่า ที่ดินในบริเวณเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล ทําให้ราคาที่ดินนั้นแตกต่างกันน้อยที่สุด ได้แก่ ทางหลวง ถนน ซอย ทะเล แม่น้ํา คลอง หมู่บ้าน จัดสรร หรือลักษณะทางกายภาพอื่น ที่ใช้แสดงให้ทราบถึงตําแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน
\”ตารางปริมาณงานก่อสร้าง\” หมายความว่า ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย ปริมาณวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงาน ตามแบบมาตรฐาน สิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
\”ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง\” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
\”แบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง\” หมายความว่า แบบแปลนของสิ่งปลูกสร้างตามแต่ละประเภท ที่คณะกรรมการกําหนด ประกอบด้วย แบบการก่อสร้าง แปลนพื้น รูปด้าน รูปตัด ผังหลังคา และเอกสารอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ตรงตามแบบการก่อสร้างนั้น
\”บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง\” หมายความว่า บัญชีที่กําหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานประเมิน ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถใช้ในการกําหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือ สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมิน โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้างอาคาร ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
\”ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง\” หมายความว่า การเสื่อมค่าอันเนื่องมาจากอายุการก่อสร้าง ของสิ่งปลูกสร้าง โดยคิดหักเป็นร้อยละต่อปี ตามประเภทของสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
\”สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ\” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่และมีลักษณะ การใช้เพื่อกิจการเฉพาะอย่าง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ได้
\”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

See also  กรมสรรพสามิต เปลี่ยนสุราสามทับให้เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด | ภาษีสรรพสามิต
See also  วิธีควบคุมความคิดและความรู้สึกในแง่ลบ | กลอน แปด อนาคต ของ ฉัน

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ด้านล่างนี้ ได้เลยนะคะ
ขอบคุณที่มา :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
https://www.tnews.co.th/social/539346/
ข่าวเด่นข่าวเด็ด ข่าวเด็ด ข่าวเด่น

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนด ประเมินราคาที่ดินใหม่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Leave a Comment