อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน ที่ อ. ไม่ได้สอนแบบนี้ | อุปทาน อุปสงค์

อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน ที่ อ. ไม่ได้สอนแบบนี้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เป็นการอธิบาย การปรับตัวเข้าสู่จุดดุลยภาพ เมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (excess demand) และอุปทานส่วนเกิน (excess supply) ในแบบที่อาจารย์ไม่ได้สอนละเอียดแบบนี้ ดูแล้วเข้าใจทันที
ตอนนี้มีเพจ สำหรับช่วยสอนการบ้านเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะ และเปิดสอนพิเศษแล้วตามคำเรียกร้อง สนใจเข้ามาสอบถาม คลิกได้ที่
https://www.facebook.com/สอนการบ้านเศรษฐศาสตร์104938171882413/

อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน ที่ อ. ไม่ได้สอนแบบนี้

อุปสงค์ อุปทาน Demand\u0026Supply


Created using PowToon Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video. PowToon’s animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other professional animation services require.

See also  นิทานเวตาล เรื่องที่ 8 | Point of View | นิทาน เวตาล เรื่อง ที่ 6

อุปสงค์ อุปทาน Demand\u0026Supply

พระคาถาอุปปาตะสันติ เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ชนะอุปสรรค ชนะศัตรู I Dekwat Channel


พระคาถาอุปปาตะสันติ (บทสวดมหาสันติงหลวง)
เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เจริญด้วยพระพุทธคุณ 5 ประการ
ชนะอุปสรรค ชนะศัตรู
อานุภาพของพระคาถาอุปปาตะสันติ
ผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตะสันติ อันกล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้ บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จะเจริญด้วยคุณ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ความวิบัติย่อมไม่มาแผ้วพาน ย่อมได้รับความอิ่มใจในกาลทุกเมื่อ ยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่มากล้ำกราย ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวล โรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียน ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ศฤงคาร ภัยจากมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปปาตะสันติ
ผู้ที่สวดอุปปาตะสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี จะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ ย่อมเข้าถึงสุขในกาลทุกเมื่อ ทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลาย จักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคล ด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตะสันติ
เหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้น เหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้า เหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคา จันทรุปราคา เหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรม เหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตะสันติ
ประวัติคัมภีร์อุปปาตะสันติ
อุปปาตะสันติ ทางเมืองเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน
คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละสีละวังสะ พระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่ง ในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช หรือพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งครองราชสมบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๙๘๕ – ๒๐๓๐ เป็นพระคาถาล้วนจำนวน ๒๗๑ คาถา จัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถะ คัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาล ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน พากันสวดและฟังอุปปาตะสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดี
มีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปปาตะสันตินั้น ที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติ มีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอ พระมหาเถระสีละวังสะ จึงให้พระสงฆ์สามเณร และประชาชน พากันสวด และฟังอุปปาตะสันติ เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมือง
ต่อมา ชาวพม่ามีความเลื่อมใส นำคัมภีร์นี้เข้าไปในประเทศพม่า ชาวพม่าทั้งพระสงฆ์และประชาชน นับถือพระคัมภีร์อุปปาตะสันติว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก พากันนิยมท่อง นิยมสวด และนิยมฟังกันอย่างกว้างขวาง แพร่หลายไปทั่วประเทศพม่า ในสมัย ๕๐๐ ปีที่ล่วงแล้ว ในงานพิธีสืบชะตา งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
อุปปาตะสันติคาถานั้นมีเนื้อความเป็นไปเพื่อยังความสงบอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งปวง เพื่อป้องกันอมนุษย์และยักษ์ทั้งหลาย เป็นคาถาที่ทำให้พ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลา เป็นคาถาที่เป็นเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึก สามารถจำเริญชัยชนะแก่พระราชา และนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงให้หมดไป
อุปปาตะสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดาร ท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีมาในอดีต ในปัจจุบัน และจักมีมาในอนาคต รวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณ ทรงอำนาจ ทรงฤทธิ์ ในทางที่ดีอื่น ๆ เช่น เทวดา อินทร์ พรหม ยักษ์ นาค คนธรรพ์ ครุฑ และอสูร เป็นต้น เพื่อขอความเป็นมงคล ความสงบ ความสวัสดี ความไม่มีโรค ชัยชนะ และอายุ รวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเภทภัยนานัปการ อันจะบังเกิดขึ้นในกาลทุกเมื่อ
คัมภีร์อุปปาตะสันติเป็นคัมภีร์ของไทย แต่ต้นฉบับได้จากเมืองไทยไปอยู่เมืองพม่าเสียนาน จนแทบกล่าวได้ว่าคนไทยสมัยหลัง ๆ นี้ ไม่มีใครรู้จัก ไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อคัมภีร์นี้
หากผิดพลาดประการใด ทีมงานผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

See also  การทดลองเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน | ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุ
See also  10 ตุลาคม 2564 | ไวยวิก

หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์
และหากอยากติดตามวิดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกด Subscribe นะครับ
อุปปาตะสันติ สวดแล้วเจริญรุ่งเรือง เด็กวัดชาแนล

พระคาถาอุปปาตะสันติ  เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ชนะอุปสรรค ชนะศัตรู  I Dekwat Channel

B – Basic Ep.20 – กฎอุปสงค์อุปทาน (Supply และ Demand)


กฎอุปสงค์อุปทาน หรือที่เรารู้จักว่า ‘Supply’ และ ‘Demand’ นั้นแตกต่างกันอย่างไร?
.
วันนี้ BBasic มีคำตอบให้แล้วค่ะ เพื่อช่วยให้เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องเข้าใจยากเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
เชิญรับชมได้เลยค่ะ
.
Bnomics BBasic เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

B - Basic Ep.20 - กฎอุปสงค์อุปทาน (Supply และ Demand)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Leave a Comment