Excel Tips: ใส่สูตรคำนวณและฟังก์ชันพื้นฐาน หาราคารวม ภาษี ค่าเฉลี่ย ค่ามากสุด ค่าน้อยสุด นับจำนวน | สูตรคำนวณ sample size

Excel Tips: ใส่สูตรคำนวณและฟังก์ชันพื้นฐาน หาราคารวม ภาษี ค่าเฉลี่ย ค่ามากสุด ค่าน้อยสุด นับจำนวน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Excel Tips: ใส่สูตรคำนวณและฟังก์ชันพื้นฐาน หาราคารวม ภาษี ค่าเฉลี่ย ค่ามากสุด ค่าน้อยสุด นับจำนวน

◣มสธ.◢ 51714 การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power


บรรยายโดย ผศ. ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล
อาจารย์ประจำชุดวิชา
รศ. ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (ประธานชุดวิชา)
รศ. ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผศ. ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (นักเทคโนโลยีการศึกษา)
ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]­

See also  What is Metabolic Age | #SR24 011 | metabolic age คือ

◣มสธ.◢ 51714 การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power

STATA 20_Power and Sample-Size Analysis


STATA 20_Power and SampleSize Analysis
โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ (Thanut Wongsaichue, Ph.D.)
เนื้อหาที่ upload แล้ว สถิติ งานวิจัย ความแตกต่าง สมการกำลังสอง โปรแกรม SPSS การถดถอยอย่างง่าย ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรอันดับ ข้อมูลอ่อน Soft Data ตัวแปรกวน Confounding factor การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis งานวิจัย Research ทดสอบตัวอย่างอคติ Sample selection bias การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล การถ่วงน้ำหนัก การยุบกลุ่ม ความแตกต่าง สถิติเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย Mean ถดถอยพหุคูณ ถดถอยพหุ Multiple Regression ถดถอย Simple Regression สหสัมพันธ์ Correlation ไคสแควร์ Chisquare สถิติที ttest การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ANOVA, ftest ทดสอบความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM Structural Equation Modeling ใน AMOS โมเดลสมการโครงสร้าง CFA การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การจำแนกองค์ประกอบ EFA การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ Logistic Regression, Logit Analysis, Multicollinearity, Collinearity, Z score, Mediator variable, ตัวแปรคั่นกลาง , Moderator variable, ตัวแปรกำกับ, สมการถดถอยพหุ, ถดถอยโลจิสติก, การวิเคราะห์เส้นทาง, วิเคราะห์อิทธิพล, ถดถอยปัวซอง, ถดถอยพัวซอง, Poisson regression, Factor analysis, การวิเคราะห์องค์ประกอบ Common Method Variance CMV ความแปรปรวนจากวิธีการวัด Common Method Biases CMB โปรแกรมลิสเรล LISREL การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง
Path analysis interaction moderator, โปรแกรม STATA สถิติพรรณนา, ttest, Ftest, Oneway ANOVA, Chisquare, Ftest, Multiple regression, Regression analysis, Logistic regression analysis, Oreder Logistic Regression, Multinomial Logistic Regression, Path Analysis, SEM, Structural Equestion Modeling, PCA, Principal Component Analysis, Factor analysis, Survival analysis, Propensity Score Matching, Power and Samplesize analysis, Generalized Estimation Equation, GEE

See also  เฉลย​ทักษะภาษาป​6​ บทที่​1 จาก​ผา​แต้ม... สู่​อียิปต์​ หน้า​ 6 | แผนการ สอน ภาษา ไทย ป 6 หลักสูตร 2551

STATA 20_Power and Sample-Size Analysis

[Research] EP.10 ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในวิจัยคืออะไร? ง่ายนิดเดียว


See also  ไส้กรอกห่มผ้า - โครงงานอาชีพ ป.1 | โครงงาน ป.1

Population คือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีคุณลักษณะ (characteristics) เหมือนๆกัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเจเนเรชันวาย, กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา, ประชากรประเทศไทย อาจเข้าใจง่าย ประชากรไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ อาจจะเป็นกลุ่มก็ได้แต่มีคุณลักษณะเหมือนกันเช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด19, ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A ในเขตวัฒนา กรุงเทพ เป็นต้น
Sample คือ ส่วนหนึ่งของประชากรทั้งหมด
(ขออนุญาตเน้นไปทาง Social science นะครับ😊)
ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จากประชาการ (Population) 4 ขั้นตอน (Sampling process)
1.Total population 2.Sampling frame 3.Sampling unit (planned sample) 4.Respondent
ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ให้กำลังใจด้วยการแชร์, ไลค์, Subscribe และสั่นกระดิ่ง เพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่นะครับ
ติดตามเราได้ทุกช่องทางตามนี้ครับ
Youtube: Is that nerd
Facebook page: Is that nerd
Facebook group: Is that nerd
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง sample population

[Research] EP.10 ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในวิจัยคืออะไร? ง่ายนิดเดียว

Calculations: Video File Size


How to calculate the size of a Video file.

Calculations: Video File Size

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Leave a Comment